Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 8. novembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

–Ljudi koji

radeu inostranstvu, po-

morci, rođaci…zadevet

mjeseci ove godineposlali

su svojimporodicamauCr-

noj Gori 310miliona eura,

što je sedamodsto, ili 21,7

milionavišenegou istom

perioduprošle godine, re-

čeno jePobjedi izCentral-

nebanke.

U ovu sumu su uračunate i

penzije, invalidnine i druga

socijalnadavanja iz inostran-

stva.

Uskoro će, kako su kazali iz

CBCG, biti poznat i podatak

za deset mjeseci, odnosno

priliv i uoktobru.

Države

- Zaključno sa septembrom

najviše doznaka je stiglo iz

Italije, Srbije i Sjedinjenih

Američkih Država. Na četvr-

tom mjestu je Irska, potom

Njemačka, Velika Britanija,

potom Švajcarska… kazali su

iz CBCG u odgovoru na pita-

nje odakle stiže najviše nov-

ca.

U prošloj godini ukupan pri-

liv doznaka iz inostranstva u

CrnuGoru bio je 393,4milio-

na eura, što je 3,8 odsto više

nego 2015.

Odukupnogprošlogodišnjeg

priliva doznaka, 246 miliona

eura odnosilo se na kompen-

zacije zaposlenih odnosno

plate rezidenata Crne Gore

kojiradezanerezidenta,112,1

milionaeurana lične transfe-

re, dok se 35,3 miliona eura

odnosilo na priliv po osnovu

penzija, invalidnina i drugih

socijalnihprimanja.

U Centralnoij banci kažu da

dio doznaka stiže neformal-

nimkanalima.

- Značajan dio doznaka stiže

neformalnim kanalima pa je

teiznoseteškostatističkiobu-

hvatiti - objasnili su izCBCG.

PODGORICA

-Konzorci-

jumholandskekompanije

Damen i Adriatikmarinas,

koji upravljaPortoMonte-

negrom, trebalobi dado

kraja godinepreuzmubivše

brodogradilišteuBijeloj, sa-

znajeRadioJadran.

Vlasnici tivatske marine i nji-

hovi partneri izHolandije do-

bili su za 2,6 miliona eura svu

imovinu u koncesionom kru-

gu, osimupravne zgrade, kao i

opremukoja jeuskovezana za

te objekte. Oni su jedini dosta-

vili ponudu za dodjelu konce-

sije za 30-godišnje korišćenje

Luke Bijela, uz minimalno

ulaganje od 20 miliona eura.

Međutim, kako saznaje Radio

Jadran, koncesija im još nije

dodijeljena.

Radi seoprostoru luke saope-

rativnom obalom i gatovima,

ukupne površine 108 hiljada

kvadrata. Pod objektima je 25

hiljada kvadrata.

Premijer DuškoMarković ra-

nije je kazao da je procedura

završena u Privrednom sudu i

da su u toku završni pregovori

za dobijanje koncesije koja

treba da obezbijedi početak

rada nove kompanije za re-

mont i izgradnju jahti.

Konzorcijum je ponudu do-

stavio početkom prošle godi-

ne, ali se čekao ishod stečaja u

Brodogradilištu, odnosno

prodaje dijela imovine. Doda-

tan problem je i grit, koji je još

uBijeloj. Stečaj je uBrodogra-

dilištu uveden polovinom

2015. godine, a prodajomimo-

vine namireno je 70 odsto po-

traživanja.

S.P.

PODGORICA

- Proizvodnja

primarneenergijeogrijevnog

drveta i drvnog ostatka u Cr-

nojGorilanijeiznosila837,92

hiljade kubnihmetara, poka-

zujupodaciMonstata.

Proizvodnja drvne sječke je,

kako je saopšteno, iznosila

15,59 hiljada tona, a briketa i

peleta 23hiljade tone.

- Finalna potrošnja ogrijev-

nog drveta u domaćinstvima

bila je645,2hiljadekubika, u

industriji 41,5 hiljada, a u

ostalim sektorima 19 hiljada

kubika.

S.P.

PODGORICA

- Nakon niza promocija na saj-

movimauseptembruioktobru,HGBudvanska

rivijeranaštanduNacionalneturističkeorgani-

zacije Crne Gore promoviše svoj proizvod na

turističkoj berziWTMuLondonu.

Prvogdanaberzepotpisali suugovor sabritan-

skim turoperatorom Saga. Time su nastavili

saradnju sa ovimturoperatorom, koji je ove se-

zone doveo goste koji su realizovali pet hiljada

noćenja uBudvanskoj rivijeri.

TurističkomberzomuLondonukoja trajedo8.

novembrakalendarski sezaovugodinuzavrša-

va sajamska promocija turističke ponude. Pro-

motivne aktivnosti biće nastavljene početkom

2018. na sajmu turizma uUtrehtuuHolandiji.

N.K.

PODGORICA

–Poreska

uprava jeuoktobrunaplati-

labrutoprihodau iznosuod

80,76miliona eura, što jepet

miliona euravišeuodnosu

na isti prošlogodišnji period

i 2,5miliona iznadplana. Za

devetmjeseci naplaćeno je

777,73miliona eura, što je 30

miliona eura iznadostvare-

njau istomperioduprošle

godine. To je 18miliona eura

iznadplana, pokazujupoda-

ci Poreskeuprave.

U prihodima za devet mjeseci

posebno se ističe naplata do-

prinosa za obavezno socijalno

osiguranje u iznosu od 385,39

miliona, odnosnoskoro29mi-

liona više nego u istom perio-

du prošle godine i skoro osam

miliona eura iznad plana na-

plate.

- Naplata poreza na dobit pre-

duzeća je 48,13 miliona, što je

3,5 miliona odnosno tri milio-

na iznad ostvarenja iz istog

perioda prošle godine i plana

za ovaj period. Od PDVnapla-

ćeno je 172,84 miliona, što je

tri miliona više nego u istom

periodu prošle godine. Napla-

taPDV-apredstavlja indikator

uspješnosti aktivnosti PU na

suzbijanju sive ekonomije, s

posebnim akcentom na uvo-

đenje većeg stepena poreske

discipline kada je u pitanju

evidentiranje prometa i pri-

javljivanje i izmirivanje oba-

vezapotomosnovu-dodajese

u saopštenju.

U oktobru je značajniji rast

zabilježen kod naplate poreza

na dobit preduzeća, koja je

iznosila 1,62 miliona eura, što

je 14 odsto odnosno 12 odsto

iznad ostvarenja u oktobru

prošle godine i plana naplate.

U desetommjesecu je znača-

janrast zabilježenkodnaplate

doprinosa za obavezno soci-

jalno osiguranje. Naplata je

bila 42,3miliona eura, što je 15

odsto odnosno šest odsto više

u odnosu na prošlogodišnji

oktobarodnosnoplanzaproš-

limjesec.

M.P.M.

Prema podacima Centralne banke za devet mjeseci

Iz inostrans

310miliona

miliona eura oddoznaka

stiglo prošle godine

393

Planovi konzorcijuma kompanija Damen i Adriatikmarinas

Preuzimaju brodogradilište

u Bijeloj do kraja godine

HG Budvanska rivijera na berzi u Londonu

Potpisali ugovor sa Sagom

Rad Poreske uprave za devet mjeseci

Naplaćeno 778miliona

Podaci Monstata za prošlu godinu

Posječeno 838 hiljada

kubika ogrijevnog drveta

U Privrednoj komori održan poslovni forumCrne Gore i Slovenije

U Sloveniji odmaralo

deset hiljada Crnogoraca

Imamo dobru saradnju na turističkompolju. U Sloveniju je

prošle godine došlo 9,6 hiljada crnogorskih turista koji su

napravili 21,9 hiljada noćenja, kaže slovenački ministar

PODGORICA

- Spoljnotrgo-

vinska razmjenaCrneGore i

Slovenije, uključujući i uslu-

ge, lani je iznosila 140milio-

na eura, pri čemupostoji ve-

liki neiskorišćeni potencijal

zaprodubljivanje saradnje,

saopšteno jenaposlovnom

forumudvijedržaveuPri-

vrednoj komori.

Ministar za privredni razvoj i

tehnologijeSlovenijeZdravko

Počivalšek naveo je da je trgo-

vinska razmjena dvije zemlje

uprošloj godini bila 140milio-

na eura, pri čemu je robna

iznosila97miliona,ausluga38

miliona.

- Smatramo da se te brojke

moguznatnounaprijediti - re-

kao jePočivalšek i istakaoda u

Crnoj Gori posluje 50 slove-

načkih preduzeća i da će nam

tamošnja vlada ponuditi teh-

ničku, ekonomsku i političku

podršku kod ulaska u Evrop-

skuuniju.

- Optimistični su podaci i o di-

rektnim stranim ulaganjima.

Naša preduzeća su do prošle

godine u Crnu Goru uložila

173miliona eura - kazao je Po-

čivalšek i dodao da žele više

crnogorskih investicija u Slo-

veniji.

-Imamodobrusaradnjunatu-

rističkom polju, gdje je došlo

više Slovenaca. U Sloveniju je

prošle godine došlo 9,6hiljada

crnogorskih turista koji suna-

pravili 21,9 hiljada noćenja -

precizirao jePočivalšek.

Ministarka ekonomije Dragi-

ca Sekulić ocijenila je da stra-

teška partnerstva mogu da se

ostvare u turizmu, poljopri-

vredi, drvopreradi, primjeni

određenihkoncesionihmode-

lakoje jeSlovenijavećrealizo-

vala, saradnji uoblasti energe-

tike i razvoja malih i srednjih

preduzeća.Premanjenimrije-

čima, dobro je da se političko-

prijateljski odnosi prenesu i

na ekonomski prijateljske od-

nose, kao i da se to vidi bolje u

narednom periodu kroz neke

ekonomske pokazatelje.

-Ovojedobraprilikadabilate-

ralnim sastancima pokrene-

mo neke inicijative -smatra

Sekulić.

PotpredsjednikGospodarske

zbornice Slovenije za pod-

ručje internacionalizacije

Iztok Krivec kazao je da su

posljednje tri godine njihovi

privredni susreti učestali i da

se nada da će se povećati me-

đusobanobimtrgovine.

-EUostajenaš glavni partner i

to je naše unutrašnje tržište, a

Zapadni Balkan, i time i Crna

Gora, naše prirodno tržište.

Lične i poslovneveze tusune-

raskidive. Mnoge slovenačke

kompanije trguju sa Crnom

Gorom i tu investiraju – rekao

je Krivec i dodao da je na fo-

rum došlo 25 preduzeća koja

žele da potraže i ispitaju nove

prilike.

Potpredsjednik PKCG Ivan

Saveljić kazao je da ekonom-

ska bilateralna saradnja dvije

zemlje ima odlične osnove,

kaoiznačajanpotencijalzara-

zvoj, posebno u oblastima po-

ljoprivrede, prehrambene in-

dustrije, energetike, zaštite

životne sredine i turizma.

PotpredsjendikVladeMilutin

Simović primio je juče slo-

venčkogministraZdravkaPo-

čivalšeka.

S.P.

Poreskauprava

Sa foruma