Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 8. novembar 2017.

CrnomGorom

CETINJE

Vrataupravne

zgradenekadašnje fabrike

obuće „Košuta“bićeposlije

više godinaotvorena 13. no-

vembrakada ćepočeti da ra-

di Biznis inkubator i Inova-

tivni centar. Odprojekta

vrijednog 700.000euraoče-

kujudaCetinjanimaprobudi

preduzetnički duh i smanji

nezaposlenost.

Nakon otvaranja biće raspisan

konkurs za pojedince i predu-

zetnike koji imaju kreativne i

inovativneidejeivoljnisudaih

realizuju kroz pokretanje sop-

stvenog biznisa, kako bi

im se obezbijedio be-

splatanprostor.

Biznis inkubato-

rima koji su na-

mijenjeni pre-

duzetnicima

koji teže ra-

zvoju razli-

čitih biznis

ideja, ruko-

vodićeBiznis

centar Ceti-

nje. Direktor

Biznis centra,

Luka Jovićević,

kazao je da će Bi-

znisinkubatoriiIno-

vativni centar pružati

usluge i podršku svim pre-

duzetnicima koji planiraju da

započnu sopstveni biznis.

- Biznis inkubatori i Inovativ-

nicentaromogućavajupokre-

tanjestart-apbiznisairealiza-

cijuposlovnih ideja, štoćebiti

snažan podsticaj razvoju pre-

duzetništva na Cetinju, ali i

otvaranju novih radnih mje-

sta. Biznis inkubatori podije-

ljeni na proizvodni i uslužni

dio, definisani suposebnipro-

stori za nova preduzeća u ra-

zvoju, kojima će se obezbije-

d i t i pos l ovn i pros t or i ,

infrastruktura kao i druge us-

luge i pogodnosti - kazao je

Jovićević.

Cilj je, dodajeon, dapomognu

razvoj mikro, malih i srednjih

preduzeća tokomprvih godi-

naposlovanja i pozvao sve za-

interesovane pojedince i pre-

duzetnike koji imaju biznis

ideje da se jave kancelariji Bi-

znis centra radi dodatnih po-

jašnjenja u vezi sa predstoje-

CETINJE:

Naredne sedmice otvaranje Biznis inkubatora i Inovativnog centra

U ,,Košuti“ će ideje

pretvarati udjela

Dvije biznis zone

Luka Jovićević podsjeća da su novi poslovni sadržaji na

Cetinju nastavak šireg projekta koji je vezan za smanjenje

nezaposlenosti i razvoj preduzetništva.

- Prijestonica je među prvima u Crnoj Gori formirala set

programa podsticajnihmjera u cilju kreiranja povoljnog

poslovnog ambijenta i otvaranja novih radnihmjesta. Mladi

treba da razmišljaju o pokretanju sopstvenog biznisa i svoje

ideje pretoče u stvarnost, u čemu će im kroz ovaj program

pomoći prijestonica - objasnio je Jovićević.

Izrađena je, kaže on, prostorno-planska dokumentacija za

cjelokupno gradsko područje, ali i šire, što je poslužilo i kao

okvir za kreiranje dvije biznis zone, te je donijeta odluka o

podsticajima za zapošljavanje lokalnog stanovništva.

Lokalna

uprava

raspisaće konkurs za

pojedince i preduzetnike

koji imaju kreativne i

inovativne ideje i voljni su da

ih realizuju kroz pokretanje

sopstvenog biznisa.

Dobiće podršku u vidu

besplatnog radnog

prostora

ćimkonkursom.

Jovićević je pojasnioda nova i

postojeća preduzećamoguda

boraveuBiznis inkubatoru tri

dopetgodina,popovlašćenim

kriterijumima.

Iako je projekat prvenstveno

namijenjen mladim ljudima,

konkurisatimogusvikojiima-

ju registrovano preduzeće i

koji imajudobrubiznis ideju.

Rekonstrukcijaupravne zgra-

de nekadašnje fabrike „Košu-

ta“ukojoj će senalaziti Biznis

inkubatori i Inovativni centar

u završnoj je fazi. Vrijednost

radova je više od 700.000 eu-

ra.

J.Đ.

PROSTORĆEBITIBESPLATAN:

Detalj izBiznis inkubatora

ŠAVNIK

Šavničani se, izu-

zimajući nekolikadana, još

nijesu suočili sapravomzi-

mom, ali zato suposljednje

vedredane iskoristili zapo-

pravku lokalnihputeva.

Udarne rupe „zakrpili“ su na

saobraćajnicama od Crvene

ploće,prekoTvrdana,doMlje-

tička, od Lučica do Godijelja,

odmostauDonjoj Bukovici ka

kućama Srdanovića.

Ovihdanabićesaniraniputdo

školeuGornjoj Bukovici, kao i

krak regionalnog puta do Pro-

valije, a rade se i propusti u

Štirnomdolu. Ti radovi košta-

će oko 40.000 eura, a finansi-

raće ih opština Šavnik iz sop-

stvenihprihoda.

Iz lokalne uprave podsjećaju

dasu,ranije,saniraliputeveod

PošćenjakaDužima iDubrov-

sku, kao i lokalne puteve ka

KutnjimNjivama iRudomPo-

lju, ali idionicuputaPošćenje-

Komarnica.

Ti radovi završeni su u sarad-

nji sa kompanijom „Elektro-

montaža“, a koštali su ukupno

oko 8.500 eura.

Ra.P.

ŠAVNIK:

Lokalna uprava sanira saobraćajnice

Spremni za zimsko

održavanje puteva

ULCINJ

Opština je raspisa-

lakonkurs za finansiranje

nevladinihorganizacija i za

te svrheopredijelila40.000

eura, što je za 15.000višene-

go lani.

Kako su iz opštine kazali za

Pobjedu, prednost će imati

projekti koji se tiču socijalne i

dječje i drugih oblika zaštite,

zatim afirmacije kulturnog

potencijala, tradicije i kultur-

ne baštine opštine, podizanja

nivoa urbane kulture i očuva-

njakulturnebaštine,promoci-

je turističkih, kulturnih i isto-

riskihvrijednosti.

Konkurs je otvoren do 5. de-

cembra.

UUlcinju je registrovano 120

nevladinihorganizacija.

I.T.

Zgradaopštine

Opština Ulcinj povećala izdvajanja za NVO

Za civilni sektor

40.000 eura

BAR

Romi i Egipćani koji se

bave sakupljanjemsekun-

darnih sirovina sapodručja

BokeKotorske i Budvenaja-

vili suda će formirati sindi-

kat. Kako suobjasnili, cilj im

jedanađu stabilno i legalno

rješenje za zaposlenje.

Odluku o udruživanju donijeli

sunaseminarukoji jeodržanu

Baru u okviru pilot projekta

„Waste no chance! (Ne propu-

sti šansu) Unapređenje zapo-

šljivosti i radnih prava Roma

sakupljača sekundarnih siro-

vina“.Obukuza22učesnikasu

vodili Generalni sekretar Uni-

je slobodnih sindikata, Srđa

KekovićipredsjednikLigeRo-

ma iz SrbijeOsmanBalić.

Učesnicisuimaliprilikudaču-

ju više o sindikalnom udruži-

vanju, o iskustvu sakupljača iz

Srbije.

- U Crnoj Gori, prema istraži-

vanjima nevladinih organiza-

cija, za oko 70 odsto Roma sa-

kupljanjeiprodajasekundarne

sirovine je izvor zarade i pri-

hoda. Cijeneći da formalni i

neformalni sakupljači otpada

sekundarnih sirovina djeluju

za dobrobit zajednice, prehra-

njuju porodice, troše zarađen

novacuCrnojGori,aspadajuu

socijalno i radno najizopšteni-

je grupe, odlučeno je da se se

osnuje sindikat kao osnovni

instrument iskazivanja podrš-

ke među ljudima koji nijesu u

mogućnosti da na drugi način

prehrane svoje porodice – na-

vodi se u saopštenju.

I.T.

UČILIKAKODAŠTITESVOJA

PRAVA:

Polaznici obuke

Romi sa Crnogorskog primorja o svomstatusu

Osnovaće sindikat

sakupljača otpada

BIJELOPOLJE

Đaci osnov-

nih škola ,,RistoRatković“ i

,,DušanKorać“učestvovali su

uprojektu ,,Edukacijaozna-

čaju i očuvanju lokalnehra-

ne“ koji sprovodiNVO„Kisje-

levode“ apodržaoga je

Sekreterijat za ruralni i odr-

živi razvoj BijelogPolja. Par-

tneri naprogramu suTuri-

stička agencija ,,Rams“ i

organizacija ,,Slou fudBjela-

sicaKomovi i Prokletije izBi-

jelogPolja“.

Koordinatorka projekta Ivana

Milićević-Kalićkažedasuutim

školama održane radionice u

kojima su učestvovali učenici

drugog, četvrtog i petog razre-

da.

- Djeci su date informacije o

izvorima hrane, putevima hra-

ne od polja do stola, razlikama

između zdrave i nezdrave hra-

ne, užinama koje treba da jedu

itd – objasnila jeMilićević-Ka-

lić.

Takođe, učenici suobišli seoske

škole i domaćinstva.

– Djeca iz OŠ ,,Risto Ratković“

su posjetili osnovnu školu u Bi-

strici, domaćinstvo Pilica u

istom selu i ribnjak. Predstav-

ljeni su im uslovi u kojima nji-

hovi vršnjaci uče na selu, slič-

nostiirazlikeizmeđugradskihi

seoskih škola. U domaćinstvu

Pilica su se upoznali sa vođe-

njem domaćinstva, te uživali u

osvježenjunapravljenomupot-

punosti od sastojaka gajenih u

domaćinstvu. Izlet je zaokru-

žen posjetom ribnjaku Muzu-

rovića u Bistrici – navela jeMi-

lićević-Kalić.

Učenici OŠ ,,Dušan Korać“ po-

sjetili su seosko domaćinstvo

Pešić u Tomaševu koje se bavi

proizvodnjomlisnatog sira.

-Onisuugostiliskoro80đakaiz

te škole i pokazali im cjeloku-

pno imanje, zatim je djeci po-

služenručak–priganice, lisnati

sir,med,ajvar,domaćipekmezi,

toplo kuvano mlijeko, domaći

sok i čaj…NakonPešićadjecasu

posjetila etno selo Vuković u

Tomaševu – kazala je Miliće-

vić-Kalić.

Ona je dodala da u sklopu svjet-

ske kampanje Slou fuda ,,Jedi

lokalno“ od 6. novembra poči-

nje akcija ,,Skuvajmo bolju bu-

dućnost“ te da će 10. decembra

obilježiti ,,Terra Madre/Dan

majke zemlje“ koji će biti orga-

nizovan kao sajamhrane i oku-

piti brojne proizvođače iz Crne

Gore.

UCrnojGori je tokom2016. go-

dine osnovana prva ,,Slou fud“

zajednica pod nazivom ,,Slow

foodMontenegroBjelasicaKo-

movi i Prokletije“. Osnovali su

jezaposleniuTuirističkojagen-

ciji,,Rams“iRegionalnarazvoj-

naagencijaBjelasica&Komovi i

Prokeletije. Sjedište im je u Bi-

jelom Polju, a broji više od 30

članova. Ta organizacija se bavi

očuvanjemi promocijomstarih

zanata,recepata,domaćehrane

i namirnica, očuvanjem autoh-

tonihbiljnih i životinjskihvrsta

kojima prijeti izumiranje zbog

industrijske proizvodnje itd.

V.Šb

.

Projekat ,,Edukacija o značaju i očuvanju lokalne hrane“ predstavljen u BijelomPolju

Đaci učili kako se

pravi zdrava hrana

UDARNERUPE„ZAKRPLJENE“:

Šavnik

PROBALIPRIGANICEIMED:

Mališani na imanjuporodicePešić