Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 8. novembar 2017.

CrnomGorom

NIKŠIĆ

–Prvikišnidaniuspo-

rili su radove na popločavanju

Trga slobode. Majstori sva-

kodnevno od avgusta kada su

stigleprvekamenepločeugra-

điuju po 30 kvadrata, a kako

saznajemo i tokom zime kori-

stićesvakidanbezmraza.Loše

vrijeme biće iskorišćeno za

pripremanje, a za svaki kva-

drat kvalitetno obrađenih plo-

ča potreban je gotovo kubik

kamena izmajdana.

Dakle, za očekivati je da do

proljeća sve ploče budu pri-

premljene, što znači da će se

onda raditi bez pauza i da će

bro biti popločano svih 6.500

kvadratnihmetara.

Popločavanje Trga slobode je

završna faza radova i košta

850.000eura,aizvođačradova

je preduzeće „Mehanizacija i

programat“. Računajući za-

mjenu kompletne kanalizaci-

je, vodovodne i elektromreže,

nabavkumobilijara, ozelenja-

vanje, betoniranje, asvaltira-

nje i uređenje trotoara, zajed-

no sa popločavanjem kame-

nom, ukupno će koštati 1,5

miliona eura, ali će nikšićki

centralni trg sigurno biti naj-

ljepši u regionu.

Ra.P.

KOTOR

–Napozivza spora-

zumni raskid radnogodnosa

koji jeopštinaobjavilaprija-

vilo se 26zaposlenih– rekao

jePobjedi predsjednikopšti-

neVladimir Jokić.

Ponjegovimriječima,brojpri-

javljenih poklapa se sa njiho-

vimočekivanjima.

- Opština je opredijelila ovo-

godišnjimbudžetom400.000

eura za otpremnine. Uorgani-

ma lokalne samouprave sada

ima 225 zaposlenih – kazao je

Jokić.

Onnijepreciznoodgovoriona

pitanje koliko je tačno preko-

brojnih u lokalnoj upravi, već

je kazao da broj uveliko prela-

zi evropski standard. Potpred-

sjednica opštine Ljiljana Po-

pović-Moškov kazala je

nedavno da je lokalnoj upravi

optimalno potrebno oko 140

radnika.

Poziv za sporazumni raskid

radnogodnosa jeobjavljen 26.

oktobra, trajao je deset dana.

Jokić objašnjava da je odlu-

komkoju jeusvojilaSkupština

opštine predviđena moguć-

nost da takav poziv objave i

naredne godine.

Radnicikojisuseprijaviliima-

ju pravo na otpremninu u

iznosu koji je određen Odlu-

komo utvrđivanju načina i vi-

sine otpremnine za sporazu-

mni prekid radnog odnosa

lokalnih službenika i namje-

snika opštine koja je donijeta

na sjednici Skupštine opštine

3. oktobra.

Tako zaposleni koji želi da

proda radno mjesto a ima do

petgodinastažadobiće10.000

eura. Za one koji imaju od šest

do 15godina radnog stažavisi-

na otpremnine je 18.000, od 16

do 25 godina 17.000 eura. Za-

posleni koji su radili od 26 do

35 godina dobiće otpremninu

u iznosu od 16.000 eura, od 36

do39godina14.000,dokonisa

40 godina radnog angažova-

nja u lokalnoj samoupravi do-

bijaju5.000 eura.

- Zaposleni kome prestane

radni odnos po osnovu potpi-

sivanja sporazuma o prestan-

ku radnog odnosa uz isplatu

otpremnine, nemožeunared-

nihpetgodinazasnovati radni

odnos u organima i službama

opštine, državnim organima,

kao ni u javnim ustanovama i

preduzećima čiji je osnivač

država i opština, osimukoliko

jednokratno vrati čitav iznos

primljeneotpremnine–navo-

di se uodluci.

Neće svi zainteresovani moći

da sporazumno raskinu radni

odnos.Uodluci stoji da tročla-

na komisija koju imenuje

predsjednik opštinemože od-

biti zahtjev zaposlenog ako

ocijeni da je angažovanjepod-

nosiocapotrebnozanesmetan

radorgana

lokalneuprave.Ta-

kođe, zahtjev može biti odbi-

jen podnosiocu koji u roku od

godinu od dana objavljivanja

poziva ostvaruje pravo na

penzijuiprestajemuradniod-

nos po sili zakona.

I.TERZIĆ

BAR

- Počeli supripremni

radovi na asfaltiranjuUlice

StaraprugaunaseljuBjeliši.

Biće završeni unarednihne-

djeljudana, nakončega slije-

di asflatriranjeudužini od

800metara i punoj širini u

dva sloja. Osnovni sloj asfal-

ta ćebiti debljine šest centi-

metara, adrugi - završni če-

tiri centimetra. Cijena te

investicije je 103.000eura, a

izvođač radova je „Jedin-

stvo“ Sevojno–kažeodbor-

nicaBrankaNikezić (DPS).

Na toj trasi puta ranije su po-

stavljene vodovodne cijevi,

završena izgradnja kanaliza-

cionogkolektora što je koštalo

više od 380.000 eura, rekon-

struisano je i oko 300 metara

vodovodnemreže.

Nikezić objašnjava da suuAk-

cioni plan 2016-2020. godine

koji je donijet nakon parla-

mentarnih izbora, unijete sve

opravdane potrebe za investi-

cionim ulaganjima. Sredstva

se opredjeljuju iz Kapitalnog

budžeta usvojenog na Skup-

štini. Od nadležnih umjesnim

zajednicama dobijamo suge-

stije koji su imprioriteti i pre-

ma tome se rukovodimo.

-Na čitavom području barske

opštine,utokurealizacijazna-

čajnih infrastrukturnih proje-

kata koji se izvode po fazama.

U Bar IV uloženo više od

60.000eurazasanacijuiadap-

taciju puteva. Završetkom ra-

dova u Ulici Stara pruga, koji

će biti realizovani u naredne

dvije nedjelje, ta Mjesna za-

jednica dobiće novu i moder-

nu saobraćajnicu koja je bila

imperativ stanovnicima tog

dijela grada - navodi Nikezić.

Po njenim riječima narednog

mjeseca počeće radovi na sa-

naciji i adaptaciji puteva, koji

suodređenikaoprioritetimje-

sne zajednice, za šta je budže-

tom opštine opredijeljeno

100.000 eura za tekuću 2017.

godinu.

- Sve planirane aktivnosti u

Mjesnoj zajednici Bar IV fi-

nansiraće sepoprioritetima, a

planirano je da se sukcesivno

ulaže po 100.000 eura godiš-

nje do 2019. godine. Do sada je

iz četvorogodišnjeg akcionog

plana realizovano dosta kvali-

tetnihprojekata i dousvajanja

narednog budžeta imaćemo

čimeda sepohvalimo - zaklju-

čujeNikezić.

V.K.V.

ŽABLJAK

–Opština je raspisalakonkurs za raspodjelu sred-

stavanevladinimorganizacijama i za tu svrhuopredijelila

5.000eura, kao i prethodnihgodina.

Prioritetne oblasti kako je navedeno su one koje obezbjeđuju

bolji kvalitet usluga licima sa smetnjama u razvoju i vode druš-

tvenu brigu o djeci i mladima, zatim projekti koji doprinose

očuvanju tradicije i narodnog stvaralaštva, obogaćujudruštveni

život penzionera i starih lica, afirmišu i pomažu razvoj sporta i

sportske kulture na teritoriji opštine.

Konkurs traje do 3. decembra, a 15 dana nakon toga komisija

koju formira predsjednik opštine donijeće odluku koji će pro-

jekti finansijski biti podržani.

I.T.

TIVAT

–Ususret proslaviDanaopšti-

ne, 21. novembra, opštinaTivat, Turi-

stičkaorganizacija i Centar zakulturu

pripremili sunizkulturnih, sportskih

i zabavnihdogađaja, koji seodvijaju

podnazivom„Novembarski dani Ti-

vat 2017“.

Obilježavanje tog datuma počelo je prek-

juče, izletom naslovljenim „Dječji kara-

van kroz kulturnu baštinu“, a koji je op-

štinski Sekretarijat zakulturu i društvene

djelatnosti organizovaozaučenikeV4OŠ

„Drago Milović“. Đacima je o Crkvi Sv.

Srđ na Đurđevom brdu, jednom od naj-

starijih na području opštiine, govorio za-

ljubljenik u kulturnu istoriju Tivta, Dra-

gan Rajčević. Učesnici dječjeg karavana

potom su obišli prostorije NVO „Atelje

Slaby“, u kojem im jeMilivoj Slaby poka-

zaoproces izrade figura od gline.

UsklopuobilježavanjaDanaopštine,sinoć

je u foajeu Radničkog doma „Gracija Pet-

ković“ otvorena izložba „Gradumladosti i

ljepote“.Likovneradoveizložilisuučenici

osnovnih škola „DragoMilović“ i „Branko

Brinić“, Srednje mješovite škole „Mla-

dost“ imališani iz vrtića „Bambi“.

S.K.

Kiša usporila popločavanje Trga slobode u Nikšiću

Radiće i tokomzime

kad ne budemraza

DOPROLJEĆAPRIPREMIĆESVEPLOČE:

Jučena trgu

Za kvadrat kvalitetno

obrađenihploča koje će

krasiti glavni trgpotre-

ban je gotovokubik ka-

mena izmajdana

Bar:

Pripreme za asfaltiranje Ulice Stara pruga

Put kroz Bjeliše

završiće za

dvije sedmice

Konkurs opštine Žabljak

Za NVO 5.000 eura

ŽITELJIPUTNAZNAČILIKAOPRIORITET:

Radovi uBjelišima

Kotor:

Predsjednik opštine o racionalizaciji lokalne uprave

Otpremninu želi

26 radnika

Broj

prijavljenih

poklapa se sa našim

očekivanjima. Opština je

iz budžeta za otpremnine

opredijelila 400.000

eura – kazao je

Vladimir Jokić

BROJZAPOSLENIHUVELIKOPRELAZIEVROPSKISTANDARD:

Kotor

Tivat: Počelo obilježavanje Dana opštine

Vladimir Jokić