Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 25. oktobar 2017.

Društvo

BUDVA

–Dovođenjeuvezu

MMRvakcine i autizma je

prevara–poručio jeekspert

zaprogramimunizacijeu

Svjetskoj zdravstvenoj orga-

nizaciji zaEvropu,RobBatler,

poručivšida jebezbjednost te

vakcinevećanego ikad.

Na pitanje Pobjede da proko-

mentariše antivakcinalni lobi

koji je aktuelan posljednjih ne-

koliko godina, on je rekao da su

SZO i partneri uradili hiljade

studija u Evropi, Americi, Veli-

koj Britaniji, na NovomZelan-

du, u Australiji i Africi koje su

pokazaledanepostojiuzročno-

posljedična veza izmeđuMMR

vakcine i autizma.

Odgovornost

- To je diskreditovana studija

jednogtvrdoglavognaučnikaiz

moje zemlje. Autor te studije

nije se bavio praksom 15 godi-

na. Nažalost, antivakcinalni lo-

bi ne snosi odgovornost za sve

slučajeve izbijanja boginja i ru-

beole koje su se desile zbog nji-

hovih kampanja i koje su prou-

zrokovale epidemije i smrtne

slučajeve–kazao jeBatler.

Onjejedanod180stručnjakaiz

53evropskezemljekoji ćeuče-

stvovati na SZO regionalnom

sastanku rukovodilaca nacio-

nalnihprogramaimunizacijeu

evropskomregionu.

Prema riječima Batlera, svi ro-

ditelji koji odluče da ne vakci-

nišu djecu preuzimaju ogro-

man rizik. Velika odgovornost,

kakokaže, je i na zdravstvenim

radnicima, „jer upravo oni tre-

ba da motivišu roditelje, da ih

edukuju i pružaju relevantne i

na dokazima zasnovane infor-

macije“.

-Usuprotnom,oboljenjaćena-

ći put do populacije koja nije

zaštićena vakcinom - kazao je

Batler,osvrnuvšisenaaktuelnu

situacijunaKosovu gdje su već

evidentirana dva smrtna sluča-

ja odmalih boginja, a slučajevi

obolijevanja zabilježeni su i u

pojedinimdjelovimaSrbije.

I zamjenica regionalne direk-

torke SZO za Evropu Nedret

Emiroglu osvrnula se na anti-

vakcinalni lobi i istakla da je u

pitanju grupa različitih razje-

dinjenih pojedinaca koji imaju

različite interese, tedaroditelji

prijedonošenjaodlukeovakci-

naciji moraju znati ko stoji iza

takvihgrupa.

Podrška

IzSZOsuapelovalinamedijeda

budu podrška i prenose prave

poruke roditeljima. Kako kažu,

mediji su jedan od suštinskih

kanala komunikacije i odgovor-

ni za prenošenje relevantne in-

formacije,kakobiroditeljidoni-

jeli ispravnuodluku.

EkspertiSZOpohvalilisusarad-

nju saMinistarstvomzdravlja i

istakli da Crna Gora ima jako

razvijenimunizacioniprogram,

teda jeudatimokolnostima ve-

liki izazov zadržati dostignuti

uspjeh, posebno naglašavajući

eliminaciju boginja i rubele tri

godineukontinuitetu.

Porukuroditeljimadavakcinišu

djecu juče su poslali eksperti iz

Moldavije, Švedske, Rumunije i

Srbije.

-Moja zemlja srela se sa proble-

momboginja u toku posljednje

dvije godine, zbog toga što se

snizio nivo obuhvata vakcinisa-

nja. Nažalost, mnogi roditelji

odbijaju da vakcinišu svoju dje-

cu.Stogaimamvažnuporukuza

crnogorskeroditelje,daihpozo-

vem da vakcinišu djecu, jer su

boginje zarazno oboljenje koje

neznazagraniceikojemožedo-

vesti do tragičnihposljedicakao

kod nas u Rumuniji – kazala je

ekspert SZOizRumunije.

Sl.R.

PODGORICA

–Konkursza

nagraduza filantropiju

„Iskra“, kojuFondzaaktivno

građanstvododjeljujesapar-

tnerimavećdevetgodina, bi-

ćezatvoren10. novembra, do

kadasemoguslatiprijave.

Kako je saopšteno iz Fonda za

aktivno građanstvo, pravo da se

prijave imaju pojedinci, pri-

vrednadruštva,mediji,nevladi-

ne organizacije, institucije i ise-

ljenička udruženja „koji su

organizovali i snažno podržali

neprofitneakcijezaopštedobro

i izgradnju građanskog druš-

tva“.

Najstarije priznanje za činjenje

opšteg dobra, kako je napisano,

dodjeljuje seučetiri kategorije.

To sudoprinos na nacionalnom

nivou, doprinos lokalnoj zajed-

nici, doprinosdijaspore i indivi-

dualni doprinos.

J.B.

Sajamprojekatana kojemsu23

izlagačapredstavili programe.

Oprojektu„Jačanjezapošljivo-

stiženaizranjivihgrupa“govo-

riojeizvršnidirektorNVOMla-

di Romi Samir Jaha, koji je za

Pobjedu precizirao da je pro-

gramom bilo obuhvaćeno 26

žena, većinom iz Herceg No-

vog, ali i izTivta iKotora.

Na Sajmu su predstavili štand

punukrasnihišarenihrukotvo-

rina.

-Učile su i o izradi nakita od ra-

zličitihmaterijala – fimomase,

dekupaža, različitih perli –

objasnio jeJaha.

Učesniceuprogramu imale su i

novčanunadoknaduod210eu-

ra i obezbjeđenprevoz.

Član projektnog tima „Unapre-

đenje procesa tradicionalne

proizvodnje sira na sjeveru Cr-

ne Gore“ IvanMališić naglasio

je za Pobjedu da je srž tog pro-

jekta da se jača sektor proizvo-

đača sira jer na sjeveru postoji

ogromanpotencijal.

Kako je objasnio, svrha ovog

programajedaproizvođačiste-

knu nephodna znanja o proi-

zvodnji sira kako bi se dobio

kvalitetniji proizvod koji bi se

plasiraonanašemtržištu.

Ugrupijebiloblizu40proizvo-

đača iz Bijelog Polja, Berana,

Petnjice,Kolašina iMojkovca.

- Prenijeli smo im i informacije

o svim povoljnostima za proi-

zvodnju koje semogu ostvariti

preko Vlade. Radili smo sa tim

ljudima vrlo praktične obuke i

nevjerovatno su pozitivni utis-

ci, jer je to ono što im treba –

istakao jeMališić.

O projektu „Saradnja između

zavodazazapošljavanjeicenta-

ra za socijalni rad“ za Pobjedu

govorila je Ana Mirić, koja je

precizirala da je on koštao

413.000eura.

- Cilj je da se poboljša socijalna

inkluzijaosobasainvaliditetom

i romske i egipćanskepopulaci-

je, da se poveća zapošljivost i

poboljša pistup tržištu rada –

kazala jeMirić.

J.B.

Prijave za „Iskru“ do 10. novembra

ANTIVAKCINALNILOBINEODGOVARAZASMRTDJECE:

SakonferencijeuBečićima

Regionalni sastanak SZO o programu imunizacije

Batler: PovezivanjeMMR

vakcine i autizma je prevara

Svi roditelji koji odluče da ne vakcinišu djecu preuzimaju ogroman

rizik. Velika odgovornost je i na zdravstvenim radnicima, jer upravo

oni treba damotivišu roditelje, da ih edukuju i pružaju relevantne i

na dokazima zasnovane informacije – kazao je Rob Batler

Hrapović: Od avgusta

vakcinisano skoro 1.000 djece

Ministar zdravlja Kenan Hrapović kazao je na svečanom

otvaranju skupa SZO da je resor na čijem je čelu organizovao

medijsku kampanju, vanredne vakcinacije, intenzivirao raz-

govore sa roditeljima, pa je tako od avgusta na teritoriji Pod-

gorice vakcinisano gotovo 1.000mališana MMR vakcinom.

- Naši pedijatri ne smiju biti kolebljivi, neodlučni i podržavati

odlaganje vakcine na prijedlog roditelja. Njihova obaveza je

da plasiraju objektivne i naučno provjerene bene ite vakci-

nacije. Nije nam cilj da represivnimmjerama i zaprijećenim

kaznama utičemo na odluku roditelja, već da ih na naučno

zasnovanimdokazima dovedemo do prave odluke. Cilj nam

je da se poveća obuhvat vakcinacije na minimum95 proce-

nata, kako bi zaštitili našu djecu od obolijevanja, izbjegli rizik

od epidemija, a samim tim i stekli uslove za eliminacijumor-

bila i rubele, što je ujedno i plan SZO – kazao je Hrapović.

Prema njegovim riječima, mladi roditelji, isključivo iz straha,

a želeći samo dobro svomdjetetu, često donose pogrešnu

odluku i najčešće bezrazložno odgađaju i izbjegavaju vak-

cinaciju, nesvjesni da će upravo na taj način biti oni ti koji će

ugroziti zdravlje svoje, ali i druge djece.

Begić: Kontrole nijesu

moguće na granici

Načelnik Odjeljenja za imunopro ilaksu u Institutu za javno

zdravlje, dr Senad Begić, kazao je da nije moguća kontrola na

granicama putnika koji su eventualno zaraženi malimbogi-

njama, zato što određen broj osoba može da bude u inkuba-

ciji, da nema nikakve simptome i manifestacije bolesti. Prema

njegovinm riječima, jedini način da se ta bolest ne prelije u

Crnu Goru je da građani budu zaštićeni odmalih boginja, a to

se postiže samo vakcinacijom.

- Za morbile je karakteristično da su jako zarazne, te da jedna

zaražena osoba može da in icira do 18 zdravih, osjetljivih. Sa

takvom zaraznošću ne postoji nijedna druga mjera koja iole

može da bude učinkovita kao vakcinacija, ne postoje opšte

mjere prevencije – kazao je dr Begić.

ila prvi rođendan sina na Pobjedinu 73. godišnjicu

Novinarsko priznanjeMariji Ivanović

PODGORICA

– Pobjeda je juče proslavila 73.

rođendan, a kako to i priliči, uručene su i nagra-

de onima koji su, prema ocjeni menadžmenta,

protekle godine svojim radom, idejama, kre-

ativnošću, posvećenošću i profesionalizmom

doprinijeli da se naše novine učvrste na poziciji

najuticajnijegmedijskog brenda u državi.

Urednici Pobjedinog izdanja Objektiv, posve-

ćenog televiziji i ilmu,

Mariji Ivanović

, pri-

pala je nagrada za novinarski doprinos, dok je

nagrada za najboljeg „štampara“ ove godine

pripala kolegi

ŽeljkuRistiću

. Nagrađena je

i koleginica iz službe za inansije

Danijela

Vojvodić

.

Nova Pobjeda povodom svog rođendana doni-

rala je Fondaciji „Ognjen Rakočević“ 500 eura,

u znak podrške ljudima dobre volje koji stoje

iza ove organizacije, čiji je cilj da se djeci obolje-

loj od autizma i njihovim roditeljima omoguće

kvalitetni servisi podrške, kako na institucional-

nomnivou, tako i kroz građanske akcije.

Na Pobjedinu adresu i juče su stigle brojne

čestitke, a bilo je i mnogo telefonskih poziva

na redakcijski broj s porukama čitalaca da nam

žele još mnogo godina uspješnog rada, ali i sa

pokojom kritikom, pa i idejom što unaprijediti.

Pobjeda obilježila 73 godine rada, najboljima uručene nagrade

en i sajamna kojemsu predstavljeni projekti

će šanse za posao

DanijelaVojvodić, ŽeljkoRistić iMarija Ivanović

Predsjednik Odbora direk-

tora kompanije „Voli“

Dra-

ganBokan

podsjetio je da

je Pobjeda dugo bila jedina

riječ za dnevnu novinu u

našoj zemlji i čestitao, kako

je kazao, i na tome što je

u izazovnim vremenima

zadržala stil i manir profe-

sionalnog novinarstva, bez

prilagođavanja trenutnoj

popularnosti tabloidnog.

- Čestitam vam i na tome

što ste pokrenuli jedini

crnogorski sportski dnevni

list - Arenu, koji je svojim

profesionalizmomosvojio

zaljubljenika u sport.

Književnik

BrankoBanjević

kaže da su ga

pitali što je tako vezan za Pobjedu.

- Vezan sam za nju i danas, ali Pobjeda nije

vezana za mene. To je dobro. Pobjeda ne treba

da bude vezana ni za koga. Treba da je vezana

samo za profesionalnost preko

koje uspostavlja vezu sa

istinitošću podataka koje

saopštava. Profesionali-

zam je način koji će je uči-

niti trajno odgovornom

pred građanima i vreme-

nom - rekao je on.

Na potrebu da Pobjeda

bude nezavisna i

profesionalna,

podsjeća on, prvi je ukazao Veljko Milatović.

- I tu je bio revolucionaran i nov. Išao je uz nos

unitarizmu i provincijalizmu. A treba znati

da su centralizam i provincijalizamduboko

povezani. Centralizam je pao u ono što je – pro-

vincijski šovinizam koji se pretvara u grabež i

uništava svaku vrijednost u kulturi. Pobjeda je

tradiciju slobodnog novinarstva dugo njego-

vala, na neki način bila je neuništiva. Nadam se

da će to njena odlika biti i danas. Imala je svoje

krize, svoja odstupanja od tog principa, ali i

dane kada je dala adekvatan doprinos usprav-

ljanju Crne Gore i stvaranju kritičnog čovjeka.

Nadam se da ćete to održati. To nije lako, ali to

je obaveza pred profesijom i istinom – zaklju-

čio je Banjević.

Ministar sporta

Nikola

Janović

zahvalan je što su

strane Pobjede otvorene za

aktivnosti resora na čijem je

on čelu.

- Slavimo! Pobjeda kao svje-

dok prošlosti Crne Gore i

svetionik njene sadašnjosti,

puni sedamdeset treću,

Ministarstvo sporta prvu

godinu. Hvala vam što ste

stranice vaše Arene i za nas

otvorili – istakao je Janović,

izražavajući uvjerenje da

ćemo i u godinama koje

dolaze zajedno ispisivati

uspjehe crnogorskih spor-

tista.

na svijetu. Zadovoljni smo

ovimštoimamo–kažeotacTo-

dor, koji će jošmalozaokružiti i

prvudecenijuradakaomašino-

vođa.

AEminanajboljeznakakojepo

cijeli dan sa troje malo djece.

Iako ustaje rano i liježe nakon

štodjecazaspu,vrijednadoma-

ćica samo kaže: ,,Nije teško, or-

ganizujemsvekakotreba,djeca

sumi dobra, amužmi pomaže

kadgod je tu“.

Dok pričamo sa roditeljiama,

djecaseigrajunapodu,mažuse

šlagom sa rođendanske torte.

Roditelji tomirno i zadovoljno

posmatraju. Jednostavno pu-

štajudjecudauživajuunajljep-

šimgodinamakoježivotpruža.

A djeca, ko djeca, zahvalna na

tome, uzraćaju pjesmom i to-

plimosmijehom.

Lijepo je bilo upoznati porodi-

cuMijović, a naročito ovuma-

lenu čigru od djeteta, koji dijeli

datumrođenjasanašomPobje-

dom. Predivno je bilo posma-

trati veseleoči, njegove i njego-

vih brata i sestre, iz kojih

zaiskre srcapuna sreće.

I.MITROVIĆ