Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 25. oktobar 2017.

Društvo

PODGORICA

–Nazavršnoj

konferencijiprograma„Ra-

zvoj ljudskihresursa“, koji je

počeoudecembru2014. godi-

ne, predstavljeni sujučere-

zultati realizovanihprojeka-

ta, ukupnevrijednosti

5.803.344eura, odčegasu

sredstvaEvropskeunije

4.932.839eura, dok je izdr-

žavnogbudžeta izdvojeno

870.505eura.

Ovaj program je dio četvrte

komponente Instrumenta za

pretpristupnu pomoć usmjere-

ne ka razvoju ljudskih resursa,

čiju operativnu strukturu čine

ministarstva rada i socijalnog

staranja, prosvjete, nauke i fi-

nansija.Sveaktivnosti40proje-

kata, koji su iz oblasti zapošlja-

vanja, obrazovanja i nauke,

socijalne inkluzije i tehničke

pomoći bićezavršenedo31. de-

cembra.

Inkluzija

Ministarradaisocijalnogstara-

njaKemalPurišićnaglasio jeda

je više od hiljadu nezaposlenih

žena, kroz 20 projekata, obu-

kom kod izabranih poslodava-

ca, kroz mentorstva i praksu,

osposobljeno za pokretanje i

razvoj preduzetništva.

Purišić je dodao i da je dio pro-

grama bilo više od 300 pripad-

nikaromskeiegipćanskepopu-

lacije,tedajevišeod80osobasa

invaliditetom osposobljeno za

radnaračunarima i uoblastima

preduzetništva.

Nakon konferencije otvoren je

PODGORICA

- Pedeset i pet

minuta izaponoći, 24. okto-

braprošle godine, rođen je

DaniloMijović i podijelio je

saPobjedomdatumrođe-

nja, aovogoktobradočekao

nas je razigrani dječak, širo-

kogosmijeha.

Mijovići su nas pozvali na dru-

ženjeučast zajedničkesvjećice,

avrijemeprovedenosapetočla-

nomporodicombilo je osvježe-

nje u nizu redakcijskih zadata-

ka. I još više: podsjećanje na

iskonskeživotnevrijednosti...

Slavlje

Iakohladnooktobarskoposlije-

podne, u podstanarskomdomu

Mijovića na Staromaerodromu

dočekalanas je toplina, beskraj-

na i vesela, onakva kakva vlada

đe caruju dječji smijeh i igra.

Majka Emina (25), otac Todor

(28)injihovotrojedjeceArseni-

ja(četiriipo),David(trigodinei

dvamjeseca) i slavljenikDanilo

očekivali su 30-ak gostiju, ali su

namukazali čast da zajedno sa

nama,TodorovimbratomNiko-

lominjegovomdjevojkomMar-

tinom, otpjevaju rođendansku

pjesmu i ugase prvu svjećicu na

torti.

Malenislavljenikdočekaonasje

odjeven u bijelu košulju, teget

pantalone i prsluk, a imidž su

dopunili leptirmašna i svijetlo-

smeđa duža kosica. Sve skupa

doprinijelo je da izgleda dosta

naprednijeodvršnjaka,čaksmo

priprvomsusretupomislilidaje

u pitanju njegov stariji brat Da-

vid.

Majka je kroz osmijeh kazala:

,,Ne, ovo jeDanilo“.

- Prohodao je sa devet i pomje-

seci. I kao beba je bio veoma ak-

tivan. Već zna da zove mamu,

tatu,sekuiDavidaidaponoviza

namaskorosvekraćeriječi–po-

nosno jekazalaEmina.

NjegovotacTodorkrozosmijeh

dodaje daDanilo raste brže, ka-

kobi stigaobrata i sestru.

Uto smo se i ličnouvjerili, jer se

spretni jednogodišnjak ne spo-

tiče dok se igra, hvata balon sa

dvije ruke i pokušava da i u pje-

smi isprati brata i sestru. Onje-

govoj društvenosti i zdravom

odgojudovoljno govori srdačan

osmijeh koji nam je podario pri

prvomsusretu.

Stariji brat David kaže da jeDa-

nilodobaridagasluša,aondasu

obojicaposlušni predsestrom.

-Arsenijaimjekaodrugamajka,

hoće sveda impomogne i poka-

že. Svuda idu za njom – ističe

otac Todor, što četvorogodišnja

djevojčica odobrava klimajući

glavom.

Omiljena igra im je ,,Ringe, rin-

ge jaja“, iz čijeg kola se, priča

majka Emina, ne puštaju dok

Danilo ne padne s nogu. Crtane

nakompjuterugledajusvegasat

dnevno, dodaje Todor jer, kako

objašnjava, nastoje da se djeca

igraju napolju kad god vrijeme

dozvoli.

Puna kuća djece i radosti za

mladi bračni parMijović znači i

dostaobaveza.

Smisaoživota

- Ne opterećujemo se bespo-

trebnim stvarima, već smo po-

svećenidjeciupotpunosti.Ona

su naša ljubav i najljepša briga

KOLAŠIN

- Sklanjanje ruši-

teljaCrneGoreumanastir-

skeodaje još jedna jepotvr-

dakako seAmfilohije

političarudaljujeodAmfilo-

hijamitropolita. Odkada je

došaouCrnuGoru izVojvo-

dine, politika jeona glavna

mantija, aduhovnost tek

usputnaobaveza, istakli su

naupravnomodboruUdru-

ženjaboraca i antifašista

Kolašina.

Ocijenjeno je da je neprihvat-

ljivo da oni koji su samračnim

namjerama i planovima došli

u Crnu Goru, sada se „izleža-

vaju“ u crnogorskimmanasti-

rima koje je prisvojila Srpska

pravoslavna crkva.

- Nastavlja se nepoštovanje

svega što je crnogorsko i sada

u crnogorske manastire skla-

njajuonekoji suhtjeli dasruše

i satru Crnu Goru. Tražimo

odlučnije reakcije nadležnih

organa jer se radi o taboru na-

stalomna četničkoj ideologiji.

Njihovo prisustvo je izuzetno

opasno i trebadadobijuoddr-

žave tretman kakav zaslužuju.

Oni koji hoće od zločinaca da

napravepravednikeaodpora-

ženihpobjednike, predvođeni

su Amfilohijem koji je već de-

cenijama u anticrnogorskoj

misiji – saopštili suoni.

Rukovodstvo kolašinskih bo-

raca i antifašistapodsjećada je

Amfilohije od kada je došao u

Crnu Goru donio sa sobom

mržnju i zlobu i sveonoštoza-

vađa narod.

- Civilizacija je odavno raz-

dvojila pobjednike i poražene

u Drugom svjetskom ratu. Na

tim tekovinama i danas se

stvaraju brane prema fašizmu

i njegovom „vampirenju“. Sa-

mo uCrnoj Gori, nekažnjeno i

komotno Amfilohije raspore-

đuje svoje jurišlije po mana-

stirskim odajama - ističe se u

reagovanju UBNOR-a Kolaši-

na.

Dr.D.

PODGORICA

–Pravapro-

fesoraVladimiraPešićau

tokupostupkao inicijativi

zaopoziv članstvauUpra-

vomodboruUniverziteta

CrneGorebićepoštovana, a

odlukabiti donešenau skla-

du sautvrđenimstanjem,

saopšteno je izUCG.

Iz službe Rektorata reagovali

su na tekst koji je prekjuče

objavljen u Pobjedi, a u kojem

jeprofesorPešićkazaoda jed-

va čeka da počne ,,ovaj kafki-

janskiproces“.Njega jeKomi-

sija za ispitivanje uslova za

opoziv pozvala da dođe na

sjednicuuponedjeljakgdjeće

se izjasniti o optužbama koje

mu se stavljajuna teret.

UCGu reagovanju jenaveoda

je inicijativa za opoziv član-

stva u UO Pešića pokrenuta u

skladu sa važećim aktima

Univerziteta. Podsjetili su da

su opoziv Pešića tražili Insti-

tutzabiologijumora, koji ga je

i predložio za člana UO, kao i

Mašinski fakultet.

- UCG u tome vidi isključivo

legitimnu volju da se o radu

profesora Pešića raspravi u

proceduri propisanoj aktima

Univerziteta.Natuproceduru

do sada nije bilo nikakvih pri-

mjedbi – pa ni od profesora

Pešića. Kao i u našim ranijim

reagovanjima, ističemo da

svaki istup zainteresovanih

strana mimo procedure sma-

tramo pritiskom na organe

koji učestvuju u postupku da

donesu odluku u korist onoga

ko taj pritisak vrši – saopštili

suoni.

Institut za biologiju mora za-

tražiojerazrješenjePešića,jer

više ne želi da ih on predstav-

lja u tom tijelu zato što u jav-

nimistupimapodržava smije-

njenu rektorku Radmilu

Vojvodić i kritikuje Univerzi-

tet. To, kako su naveli u obra-

zloženju, nije u skladu sa nji-

hovim stavovima. Tvrde,

takođe, da se izjave Pešića du-

boko kose sa profesionalnim

načelima akademskog djelo-

vanja, principima integrisa-

nogfunkcionisanjaipredstav-

ljanjaUniverzitetaiobavezom

da se poštuju zvanični stavovi

Univerziteta, kaoiodlukenje-

govih tijela.

Senat je na prošloj sjednici

usvojio odluku o pokretanju

postupka za razrješenje Peši-

ća.Formiraojetročlanukomi-

siju koju čine profesori Milan

Marković, Nenad Šoškić i

predsjednica Studentskog

parlamenta Sara Arianna Ser-

hatlić. Nakon što se Komisija

izjasni o ovom slučaju, sena-

tori bi na narednoj sjednici

trebaloonjoj da se izjasne taj-

nimglasanjem.

N.Đ.

Na proceduru o

razrješenjunije

bilo primjedbi

Rektorat

Univerziteta

CrneGore

UCG reagovao na izjavu profesora Pešića

ZAJEDNIČKE SVJEĆICE:

U posjeti porodici Mijović koja je prosla

Dompun radosti,

srca puna sreće

DANILOPROHODAOVEĆSADEVETIPOMJESECI:

Sa rođendanskog slavljakodMijovića

Ekipa Pobjede posjetila je petočlanu familiju u podgoričkomnaselju Stari

aerodrom, uživala u druženju samladim roditeljima Todorom i Eminom, u

dječijoj veseloj igri i osmijesima. Naravno, ni poklone nijesmo zaboravili

M. BABOVIĆ

Malija - prva beba rođena

na naš 73. rođendan

Še ika Kurtagić-Žiga postala je majka

u utorak, 55 minuta nakon ponoći, i

djevojčica Malija će, kao prvorođeno

dijete u Kliničkom centru na godiš-

njicu našeg lista, nastaviti i uljepšati

našu akciju.

- Kćerka je na rođenju imala 3.350

grama, duga je 54 centimetra – rekla

je srećna majka.

Še ika je iz Rožaja i načelnica je odje-

ljenja za državnu pomoć u Ministar-

stvu inansija, a u braku je sa Jasmi-

nom Žigomod januara 2016. godine.

Predstavljeni rezultati operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa“, nakon čega je prire

Stručnimobukama do v

Udruženje boraca i antifašista Kolašina

Amfilohijeve jurišlije u

manastirskimodajama

Sa sajma