Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 25. oktobar 2017.

Politika

PODGORICA

– Najdjelo-

tvornije je da kompletna

opozicija bojkotuje parla-

ment i sve izborne procese

dok se ne izbori za traženo.

Protiv DPS-a mora se igrati

timski. Pokaže li se da poje-

dini subjekti ostaju trajno u

Skupštini ili da će često biti

na plenarnim sjednicama,

vrlo brzo ćemo reagovati na

to u skladu sa svojim intere-

sima – kazao je u intervjuu

za Pobjedu Goran Danilović,

predsjednik Ujedinjene Crne

Gore.

POBJEDA:

Dioopozicije

je najavioda će se vratiti

uparlament. Kako će se

toodraziti na opoziciono

jedinstvo i da li razmišljate

da se i vi, u tom slučaju,

vratite u Skupštinu?

DANILOVIĆ:

Jedinstvo

opozicije podrazumijeva

žrtvu - odricanje od dijela

vlastitih stavova u opštem

interesu. Ako ima jedinstva,

kakvog-takvog, i ako se priti-

sak stalno unapređuje kako

bismo dobili nove izbore

pod poštenimuslovima i

demokratskimpravilima,

onda i Ujedinjena Crna

Gora ima obavezu da to

prati i učestvuje u takvoj

opozicionoj politici. Reklo

bi se da jedinstva, međutim,

nema. Dio opozicije pravi

sastanke u suženom for-

matu birajući sagovornike i

dijeleći subjekte na građan-

ske i negrađanske. Odgovor

Demokratskog fronta je,

tako izgleda, samostalno

donošenje odluke da uđu u

parlament, a povod je pre-

mijerski sat. Mi iz Ujedinjene

Crne Gore trebalo bi valjda

u tom sukobu da dobrovolj-

no nestanemo jer šta god

odlučimo, po nečijoj zamisli,

svrstali smo se. Tako, ipak,

neće moći. Kao i drugi,

imamo pravo da mislimo

na sebe. Ne interesuje nas

šta će oni misliti o nama.

Sebe cijenimo i sebi smo

vrlo važni. Pokaže li se da

INTERVJU:

Goran Danilović, predsjednik Ujedinjene Crne Gore

Obojkotuu skladu

sa svojiminteresima

pojedini subjekti ostaju trajno

u Skupštini ili da će često biti

na plenarnim sjednicama, UCG

će vrlo brzo reagovati u skladu

sa svojim interesima jer nismo

djeca da se igramo ,,borbe

između dvije vatre“! Naša odlu-

ka neće se čekati nedjeljama

i mjesecima. Stranački organi

reagovaće u narednimdanima.

POBJEDA:

UCG je, u slučaju

da vlast ne izađe u susret

opozicionimzahtjevima,

predložila vraćanjemandata

Skupštini, kao i bojkot svih

izbora. Da li je ta reakcija

zakasnila, budući da bojkot

traje već godinu, a neke

opozicione partije uveliko

rade predizbornukampanju i

predstavljaju liste?

DANILOVIĆ:

Naše je da pozi-

vamo i ubjeđujemo kolege

u vlastiti plan. Da, smatramo

da je najdjelotvornije da svi

bojkotujemo parlament dok

se ne izborimo za traženo, ali

i da bojkotujemo sve izborne

procese do toga trenutka. Nije

normalno da pritisak na Vladu

i DPS „pojačavamo“ tako što

bezuslovno izlazimo na lokal-

ne izbore, što se spremamo

za bezuslovno takmičenje

na predsjedničkim, a tražimo

pravila za parlamentarne! Pa,

opoziciona javnost vidi da je

to neozbiljno. Ne razumijem

tu vrstu „principijelnosti“! Ako

je naš stav iz Ujedinjene Crne

Gore radikalan, ako neko

misli da nipošto ne treba

na kraju svihmogućnosti

vratiti i mandate, mi pita-

mo: a šta ćemo onda

uraditi? Neka se javno

saopšti šta je naš potez

ako ništa od zahtjeva

ne prođe. I zaista, šta

namdrugo preostaje

ako vidimo da se DPS

sa tijesnom većinom

koju ima u Skupštini

ne osvrće na traženja i

zahtjeve opozicije? To što se

pojedine stranke ili koalicije sve

vrijeme spremaju za izbore ne

obavezuje UCG da promijeni

svoj prijedlog. Brzo će svi shva-

titi da se protiv DPS-a mora

igrati timski, da će se soliranje

svima vratiti kao kazna.

POBJEDA:

Jeste li povo-

domsvojihprijedloga

već razgovarali sa

nekimodopozici-

onih stranaka?

DANILOVIĆ:

Uporno ove sta-

vove ponavljamo

javno - pozivamo

i opominjemo, a

kolege ćute. Ništa

neobično. Znali smo

da će biti tako. Navod-

no, neki ne bi da troše

snagu na razjašnjavanje

sa nama. Aro-

gancija je,

međutim,

ponor

politike, a oholost pojedinaca

- lidera, uvijek nepogrešivo

najavljuje kraj jedne ili više

političkih biogra ija i epopeja.

DPS, iskustvo nas uči, neće biti

pobijeđena od jedne opozici-

one stranke - to vidi svaki zreli

čovjek. Opet, svi vide da nam

treba pristojan nivo jedinstva,

ali mnogi ne žele tu priču. Ko

godmisli da opozicioni birači

ne vide krupne i strateške greš-

ke, grdno se vara.

POBJEDA:

Kakogledate na

to što se dio tzv. građanske

opozicije sastaje, ignorišući

ostatak opozicionihpartija?

DANILOVIĆ:

Ko se god sasta-

je, neka je sa srećom - bolje

i tako nego nikako. Ipak, za

ljude sa političkim iskustvom je

ispod nivoa da se sastaju reda

radi i da zaključuju kako je „DPS

počeo da politički popušta“! Ne

bih volio, uz svu čast, da nakon

godina u politici moram stati

iza takve zajedničke izjave! Ne

moram i ne želim.

Da smo pitali DPS kako da se

podijelimo, sumnjamda bi

oni smislili po sebe uspješ-

nije dijeljenje od ovog ruž-

nog i nedopustivog - na

građansku i negrađansku

opoziciju. Zvuči umišljeno,

bez imalo vizije, iskomplek-

sirano i, naravno, štetno. Nije

mi jasno čemu ta podjela služi

ako u Budvi, Kotoru,

Kolašinu i Novom

„građani“ i „negra-

đani“ funkcioni-

šu kao vlast?

Još se jedan

od lidera iz

„građan-

skog kruga“

odvažio

da objasni

zašto se

neko poziva,

a neko ne na

te sastanke.

Moj odgovor

na te analize je

kratak: ne trudite se,

nama je sve jasno, a i

sva nam šteta takva bila!

POBJEDA:

Hoćete li uče-

stvovati u raduRadne

grupe za analizu izbornog

zakonodavstva i primjenu

OEBS-ovihpreporuka, s

obziromna toda ste bili

aktivni uprethodnoj radnoj

grupi koja je radila izborne

zakone?

DANILOVIĆ:

Zainteresovani

smo za izmjene seta izbor-

nih zakona. Dobro znamo,

iskusili smo, gdje je problem.

Moraju se promijeniti Zakon

o biračkom spisku, Zakon o

crnogorskomdržavljanstvu,

Zakon o ličnoj karti, Zakon

o registrima prebivališta i

boravišta. Neke od tih prijed-

loga imamo gotove. Imamo

spreman i prijedlog zakona o

vladi koji bi morao biti usvo-

jen prije parlamentarnih izbo-

ra, a Zakon o predsjedniku

prije predsjedničkih. Takođe,

neophodne su izmjene u

Zakonu o državnim službe-

nicima i namještenicima, u

Zakonu o unutrašnjimposlo-

vima. Mora se promijeniti for-

mat DIK. Moraju se preispitati

uloge određenih, iskompro-

mitovanih agencija i njihove

upravljačke strukture.

Sve ovo, ogromnimdijelom,

neće biti predmet pažnje

pomenute radne grupe. Za

šminkanja nijesmo zaintere-

sovani.

I.KOPRIVICA

PODGORICA

–Nezavisni

odbornikuSkupštini opšti-

neBudvaStevanDžaković

još nijeodlučiokakoće se

odnijeti prema inicijativi

Crnogorske za smjenuaktu-

elnogpredsjednikabudvan-

skogparlamentaĐorđija

Vujovića.

Inicijativu Crnogorske već je

podržalo 10 odbornika opozi-

cionog DPS-a u Budvi, a da bi

Vujović bio smijenjen neop-

hodno je da za to na sjednici

Skupštine, osim 16 odbornika

Neizvjesno da li inicijativa za smjenu predsjednika SO Budva ima podršku većine

Ne zna se kako će Džaković glasati

Džaković, koji je bio uzdržan prilikom izbora Đorđija Vujovića

za šefa lokalnog parlamenta, Pobjedi je kratko rekao da će biti

„maksimalno kritičan“ prilikom izjašnjavanja o tompitanju,

ali nije pojasnio da li će dići ruku za Vujovićevu smjenu ili ne

opozicije, glasa i jedan iz vla-

dajuće koalicije.

Džaković, koji je bio uzdržan

prilikom Vujovićevog izbora

za šefa lokalnog parlamenta,

Pobjedi je kratko rekao da će

biti „maksimalno kritičan“

prilikom izjašnjavanja o tom

pitanju. On ipak nije želio da

saopšti da li to znači da će dići

ruku za Vujovićevu smjenu ili

ne.

Sa druge strane, predsjednik

Crnogorske, Dragan Purko

Ivančević,očekujedaćezaini-

cijativu tepartije glasati 17od-

bornika, tedaćeĐorđijeVujo-

vić biti smijenjen sa čela

budvanskog parlamenta.

Inicijativa Crnogorske uslije-

dila je nakon što je Vujović na

Vidovdan, u imeOpštineBud-

va, položio vijenac na spome-

nik strijeljanim četnicima u

manastiruPodlastva, ali i štoje

odbornike koji nisu došli na

sjedniculokalnogparlamenta,

kada nije bilo kvoruma za nje-

no održavanje, nazvao ,,ku-

pljenimodbornicima“.

Vujović je, sadruge strane, ini-

cijativu Crnogorske nazvao

„običnim politikanstvom“ i

ocijenio da je njen stvarni po-

kretač nekadašnji potpred-

sjednikopštineLjubomir Fili-

pović.

Vujović tvrdi da su upravo

pod ,,dirigentskom palicom“

Filipovića odbornici Crno-

gorske i DPS-a potpisali tu

inicijativu.

Uslijedio je i odgovor Crno-

gorske koja naglašava da po-

stoje četiri ključna razloga za

Vujovićevu smjenu.

Osim polaganja

vijenca na spo-

menik u mana-

stiru Podlastva,

i nazivanja po-

jedinih od-

bornika ku-

pljenim, iz

Crnogorske objašnjavaju da

Vujović suštinski ne poznaje i

ne poštuje propise i zakone, te

da nije uspio da

,,iznese autori-

tet“kojimuda-

je institucija

predsjednika

S k u p š t i n e

opštine.

Đ.Ć.

Obilježen Dan

Ujedinjenih

nacija

PODGORICA

- Povodom 72.

godišnjice od usvajanja Pove-

lje Ujedinjenih nacija, Vlada

Crne Gore i SistemUjedinjenih

nacija u Crnoj Gori organizovali

su u Vili „Gorica“ zajedničku

ceremoniju obilježavanja Dana

Ujedinjenih nacija. Tema ovogo-

dišnjeg obilježavanja bila je „U

susret održivoj budućnosti“.

Domaćini ceremonije su bili

Zoran Pažin, potpredsjednik

Vlade za politički sistem,

unutrašnju i vanjsku politiku i

ministar pravde i Fiona Mekluni,

stalna koordinatorka Sistema

UN u Crnoj Gori, koji su se obra-

tili zvanicama. U fokusu jubileja

bila je retrospektiva 72 godine

rada Ujedinjenih nacija, kao i

budućnost svjetske organizaci-

je u kontekstu Agende održivog

razvoja do 2030. godine.

R.P.

StevanDžaković

POBJEDA: Može li opozicija na predsjednič-

kim izborima pobijediti DPS?

DANILOVIĆ:

Naravno da opoziciona kandidat-

kinja ili kandidat mogu pobijediti, ali su nam

potebni pošteni izborni uslovi. Mnogo smo

zakasnili i ništa nijesmo izborili. Podsjećam jav-

nost da danas niko od nas ne kontroliše birački

spisak, da se ne primjenjuju procedure koje smo

usvojili prošle godine uMUP-u o načinu pokreta-

nja AFIS sistema i narezivanja podataka na sta-

nice za elektronsku identi ikaciju birača. Niko

ne pominje mogućnost da se AFIS nadogradi

i počne da očitava i upoređuje i

otiske fotogra ija. Svi registri

su nedostupni opoziciji i

nema nikakvog radnog

ili koordinacionog tijela u

kojemu bi bili predstavnici

nvo i opozicije...

Ko god vjeruje da je tako

bolje i da tako treba,

morao bi znati da je onda

sve u rukama DPS-a. Imaju-

ći ovo u vidu, plašim se da

bi i najbolji opozicioni kan-

didat za predsjednika bio u

silnomproblemu.

Od rečenog je gore samo što

izgleda nećemo dogovoriti

jednog kandidata, nego će se

napraviti takva takmičarska

gužva od koje se potomneće-

mo skorije oporaviti.

Možemo pobijediti

kandidata DPS, ali zajedno

i u poštenimuslovima

političkih biogra ija i epopeja.

GoranDanilović