Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 25. oktobar 2017.

Hronika

PODGORICA

Italija je spremna da nastavi da podržava jačanje

kapaciteta organa za sprovođenje zakona u Crnoj Gori, kako bila-

teralno, tako i u sklopu regionalnih i evropskih projekata - saop-

štio je ministar unutrašnjih poslova te zemlje Marko Miniti.

Ministar unutrašnjih poslova naše države Mevludin Nuhodžić

i direktor Uprave policije Slavko Stojanović učestvovali su na

ministarskoj konferenciji u Trstu, obilježavajući zatvaranje regio-

nalnog projekta IPA 2013, Borba protiv organizovanog kriminala:

Međunarodna saradnja u krivičnim stvarima, koju je upriličilo

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Italije u saradnji sa

Evropskom komisijom.

Miniti je sa Nuhodžićem razgovarao o saradnji koja će, kako se

navodi u saopštenju, biti dodatno osnažena zajedničkim aktivno-

stima u borbi protiv nezakonitihmigracija, organizovanog krimi-

nala i terorizma, kao globalnih bezbjednosnih izazova.

K. J.

Nuhodžić i Stojanović u Italiji

Podrška reformi u

oblasti vladavine prava

NIKŠIĆ

SutkinjaOsnovnog

sudauNikšićuVesnaKova-

čevićnijeprihvatila jemstvo

odpo 10.000eurakoje supo-

nudili pritvoreniciDragan

Stojković i VladimirLemajić

dabi sebranili sa slobode.

Sud smatra da ponuđeno jem-

stva nije dovoljno za obezbje-

đenje prisustva okrivljenih i

za nesmetano vođenje krivič-

nog postupka.

Osnovno tužilaštvo u Nikšiću

prošle nedjelje podiglo je op-

tužni prijedlog protiv Stojko-

vića i Lemajića zbog prikriva-

njakrađeautomobila,,BMW“,

iz kojeg su za sada nepoznati

napadači početkom septem-

bra likvidirali Podgoričananin

Ivana Nedovića i ranili Milića

Šakovića.

Nedović je ubijen 8. septem-

bra, poslije 12.30 sati u lokalu

kodobjekta „AutoZeta“ uUli-

ci Vaka Đurovića u Podgorici,

dok je njegov poznanikMinja

Šaković teško ranjen.

Nanjihdvojicu, doksusjedjeli

u lokalu, nepoznati napadač je

iskočivši iz zaustavljenog au-

tomobila ispalio tri rafala.

Nekoliko sati kasnije, policija

je u mjestu Donje Mrke u Pi-

perima pronašla zapaljeni au-

tomobil i automatsku pušku,

najvjerovatnije tipa ,,kalašnji-

kov“.

Prvi rezultati istrage ukazuju

da jemeta napadača bio Šako-

vić, čije ime jeodranijepozna-

to istražiteljima.

Ra.P.

SaprivođenjaLemajića

Osnovni sud odbio prijedlog odbrane

Sud nije prihvatio jemstvo

za Lemajića i Stojkovića

PODGORICA

SuđenjeNik-

šićaninuVladuZmajeviću

(47) zbog sumnjeda jepočinio

ratni zločinnadcivilima to-

komratanaKosovu, juče jeu

podgoričkomVišemsuduod-

gođenoza 27. novembar zbog

nedolaska svjedoka.

Sudija Dragoje Jović konstato-

vao jedasvjedociDanijelČolić i

GoranKostelnik nijesudošli ia-

ko su primili poziv, dok svjedo-

ku Željku Đuriću nije uručen

poziv.

Sudija Jović je kazao da je sud

dan prije suđenja svjedoku Čo-

liću, na njegov zahtjev, elek-

tronskimputempojasnio deta-

lje vezano za isplatu troškova

puta, kao i koliko dugo bi treba-

loda traje suđenje.

- Čolić je dobio odgovore na sva

pitanja, ne znam zašto se nije

pojavio–kazao je sudija Jović.

On je predložio da, ukoliko sud

ne uspije da obezbijedi svjedo-

kezasljedećesuđenje, unastav-

kupostupkasepročitajunjihovi

iskazi koje sudali u istrazi.

TužiteljkaLidijaVukčević je in-

sistirala na saslušanju Čolića

koji je bio očevidac zločina, s

obzirom na težinu krivičnog

djela za koje se tereti Zmajević i

„naveladabiukrajnjoj linijipri-

stala na čitanje iskaza svjedo-

ka“. Sa druge strane, branilac

Zmajevića, advokat Slavomir

Božović, kazao je da iskazi i sa-

slušanjaovihsvjedokazaodbra-

nunemajuznačaja jer suoni bili

saokrivljeni sa Zmajevićem u

procesu koji se vodio pred pra-

vosudnimorganima uSrbiji. On

je istakao da u spisima nema ak-

ta koji dokazuje da su ovi svje-

doci oslobođeni od optužbi ili je

proces protivnjihobustavljen.

Premanjegovimriječima, uspi-

sima predmeta jedino postoji

rješenje koje svjedoči o razdva-

janju postupka u odnosu na

Zmajevića koji je pristao da mu

se sudi uCrnoj Gori.

Na pitanje suda, zašto odbrana

nije reagovala na ovaj način to-

kom saslušanja u istrazi, advo-

kat Božović je kazao da je tek

nakonšto jeoptužnicapotvrđe-

na imao uvid u spise predmeta,

gdje jenašaoodlukuorazdvaja-

njupostupka.

Njegovompojašnjenjuprigovo-

rila je tužiteljka, koja je kazala

da je odbrani tokom istrage do-

stavljan svaki dokument i da je

advokat bio ažuran mogao je u

spisima pronaći i obavještenje

Višeg suda u Vršcu, u kojem se

navodi da je postupak protiv

Čolića i ostalih saokrivljenih

obustavljen.

B.R.

Na suđenju okrivljenomVladu Zmajeviću za ubistvo civila na Kosovu izostali svjedoci

Tužiteljka Vukčević zahtijeva

saslušanje očevica zločina

PODGORICA

Saslušanje srp-

skog državljanina Aleksandra

Saše Sinđelića, svjedoka sarad-

nika u procesu protiv četrnaest

okrivljenih za pripremanje

terorističkih napada, na dan

parlamentarnih izbora u okto-

bru prošle godine, planirano je

za danas pred vijećem sutkinje

Suzane Mugoše.

Sinđelić će se danas suočiti sa

optuženima i njihovimbranio-

cima, koji od početka suđenja

- 6. septembra - tvrde da su

njihovi klijenti nevini i da su

neosnovani navodi optužnice.

Akciju dovođenja Sinđelića

obezbjeđivaće policajci nao-

ružani dugim cijevima, ali i na

desetine policijskih službenika

u civiliu. Kvart u kojem se nala-

zi Viši sud biće danas najobe-

zbjeđenije mjesto u Crnoj Gori.

Uloge

Podsjećamo da je Sinđelić u

istrazi opovrgao tvrdnje odbra-

ne i naveo da je plan bio da čak

500 ljudi, aktivista raznih srp-

skih patriotskih udruženja, iz

više pravaca, uđe u Crnu Goru i

učestvuje u akcijama kojima je

trebalo da se, masovnimnasil-

nimdemonstracijama, destabi-

lizuje vlast i detronizuje tadaš-

nji premijer Milo Đukanović.

On je prije sedammjeseci

tokomdvanaestočasovnog

saslušanja u istrazi otkrio uloge

i zadatke ljudi sa optužnice koji

su pripremali izazivanje nereda

u glavnomgradu, sve s ciljem

da se trajno destabilizuje drža-

va i spriječi ulazak u NATO.

Tada je ispričao da mu je glav-

nu operativnu ulogu povjerio

ruski državljanin Eduard Šiš-

makov, koji je u Srbiji koristio

pasoš na ime Širokov. On je

zajedno sa sunarodnikom

VladimiromPopovomosmi-

Svjedok saradnik u slučaju planiranja terorističkih napada d

Sinđelić p

sutkinjo

Mugošo

PODGORICA

Bivša zatvorenica, Nikši-

ćankaMonikaJovanović (23), juče jeu

podgoričkomVišemsudunegiralabiloka-

kvuvezu sapokušajemubistva šefa spro-

vodničke službeuZIKS-uMilojaPekovi-

ća, 25.martaprošle godine.

Ona je rekla da ga ne poznaje i da ga prvi put

vidi u sudnici, kazao je za Pobjedu advokat

SavaKostić.

Peković je takođekazaodaoptuženuJovano-

vić nikada prije nije vidio i da se zato za sada

ne može pridružiti krivičnom gonjenju već

da će o tome odlučiti kasnije, tokom sudskog

postupka.

Prema navodima optužnice, Jovanović je ne-

poznatim osobama obezbijedila municiju i

pištolj iz kojeg supucali naPekovića.

UPekovićajepucanoizautaupokretuiunje-

govompravcuispaljenojevišehitacaodkojih

ga je jedanpogodio.

Advokat Kostić navodi da se njegova klijent-

kinja Jovanović pred sudom našla jer je na

jednoj od čaura pronađennjenDNK.

Uprkos toj činjenici, optužena Jovanović je

kazala da, osim što prije suđenja nikad nije

vidjela Pekovića, ne poznaje nikoga ko bi

imaoveze sanjim. Istakla jedanepostojimo-

tiv da učestvuje u organizaciji napada na Pe-

kovića i da joj nije jasnokako jemoglodoći do

optuženja.

Ona je pojasnila da je početkom marta ove

godinepoosnovusporazumaopriznanjukri-

vice otišla na izdržavanje sedmomjesečne

kazne u spuški zatvor, a da je Peković ranjen

godinuranije.Istaklajeidatokomodsluženja

kazne nikada nije vidjela Pekovića, što je i lo-

gično jer on rukovodi sprovođenjem pritvo-

renika na suđenje.

Unamjeri danađe razlogkako senjenbiološ-

ki material našao na jednoj od pronađenih

čaura,optuženaJovanovićjekazaladaje„ne-

kolikoputa dodirivalametke na veseljima“.

U nastavku suđenja svjedočio je i suprug op-

tužene Aleksandar Jovanović, koji je u vrije-

meranjavanjaPekovićabiouzatvorualitako-

đe, kako tvrdi, nije imao komunikaciju sa

njim. Miloje Peković bio je kategoričan da je

motiv krivičnog djela vezan za njegov posao,

jer radi kao šef sprovodničke službe u ZIKS-

u, ali ne nikako i njegov privatni život.

Peković jekazaodaneznabrata i suprugaop-

tužene, navodeći da bi ih se sjetio da je sa nji-

ma imao sukob.

Suđenje se nastavlja 6. novembra, a proces

vodi sutkinjaDragicaVuković.

B.R.

Suđenje bivšoj zatvorenici optuženoj za učestvovanje u pokušaju ubistva šefa sprovodničke službe ZIKS-a

Jovanović kaže da nema veze

sa napadomna Pekovića

SaprivođenjaZmajevića