Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 22. jun 2017.

Društvo/Hronika

PODGORICA

- Zbog pove-

ćanog obima posla i velikog

broja zahtjeva za izdavanje

dokumenata, kao i zahtjeva

za pružanje drugih usluga

iz oblasti rada područnih

jedinica i ilijala Ministarstva

unutrašnjih poslova na Pri-

morju, u toku ljetnjih mjeseci,

odlučeno je da se uvede pro-

duženo radno vrijeme.

- Kako bi se u što kraćem

roku i na što e ikasniji način

riješili zahtjevi za izdavanje

pasoša, izvoda iz registara,

uvjerenja, boravišnih dozvo-

la i slično, a posebno imajući

u vidu prioritete adekvatnog

i blagovremenog pružanja

usluga i informacija građa-

nima i turistima, područne

jedinice za građanska stanja i

lične isprave u Baru i Herceg

Novom, kao i ilijale u Tivtu,

Budvi, Ulcinju i Kotoru, od

danas do 1. avgusta radiće

od sedam do 19 časova, dok

će za rad sa strankama biti

predviđeno vrijeme od osam

do 18 časova svakog radnog

dana – piše u saopštenju.

R.D.

Filijale

MUP-a na

Primorju

radiće duže

tokom ljeta

levizije

Održan Info dan omogućnostima zaposlenja studenata sa invaliditetom

Do posla preko grant šema

Požar na Bulevaru Save Kovačevića u Podgorici

PODGORICA

– Statistički

podaci pokazuju da je najveći

broj studenata sa invalidite-

tom na Pravnom fakultetu

i Fakultetu političkih nauka

Univerziteta Crne Gore, te da

je najveći problem pristupač-

nost literaturi za njih.

Zbog toga je u pripremi ten-

der, koji će raspisati Univer-

zitet Donja Gorica, kako bi se

nabavila kvalitetna oprema i

ovaj problem riješio, posebno

na fakultetima koje pohađa

najveći broj studenata sa inva-

liditetom.

To je juče na Info danu o

mogućnostima zaposlenja

studenata sa invaliditetom

saopštila profesorica na

Pomorskom fakultetu UCG

Tatijana Dlabač, koja je ujedno

i odgovorna osoba za proje-

kat „Prelazak iz visokog obra-

zovanja u svijet rada za stu-

dente sa invaliditetom u Srbiji,

Bosni i Hercegovini i Crnoj

Gori“, odnosno „Trans2Work“

u našoj državi. Info dan je

organizovao UCG u saradnji

sa UDG, Zavodom za zapošlja-

vanje i Udruženjemmladih sa

hendikepom.

Rezultati

Dlabač je podsjetila da je od

15. oktobra 2015, odnosno

od početka projekta, UCG

uložio napore da prilagodi

svih 19 fakultetskih jedinica

potrebama studenata sa inva-

liditetom.

- Ekonomski fakultet je najviše

uradio po tom pitanju, ali su i

ostali uložili napore na podi-

zanju svijesti univerzitetske

javnosti o potrebama stude-

nata sa invaliditetom – kazala

je Dlabač. Navela je da se

zakonske odredbe u ovoj sferi

moraju poštovati.

- Naročito odredba koja se tiče

oslobađanja plaćanja škola-

rine studentima sa invalidite-

tom – poručila je Dlabač.

Predstavnica Zavoda za zapo-

šljavanje Aleksandra Mugoša

istakla je da je 2016. u proces

profesionalne rehabilitacije

uključeno 206 osoba sa invali-

ditetom, od kojih 116 žena.

Budućipravac

- U radnom odnosu te godine

bilo je 30 osoba sa invalidite-

tom i to posredstvom grant

šema – navela je Mugoša.

Predstavnica Univerziteta

Donja Gorica Bojana Mališić

istakla je da ovim projektom

žele da podignu svijest o

važnosti tranzicije studenata

sa invaliditetom od završetka

fakulteta do pronalaženja

posla.

Da bi se taj cilj dosegao,

organizovaće seminare, kon-

ferencije i radionice, koje će

pohađati prije svega osoblje

univerzitetskih jedinica, kao i

poslodavci.

Na Info danu govorilo se o

poziciji studenata sa invalidi-

tetom i mogućnostima njiho-

vog zaposlenja, kao i o primje-

ni informacionih tehnologija

u unapređenju povezivanja

studenata poslodavaca. Bilo je

riječi i o mogućnostima mobil-

nosti okviru „Trans2Work“

projekta, koji inansira Evrop-

ska komisija kroz Erasmus+

program.

J. B

.

REZULTATAIMA,NASTAVITISAUNAPREĐENJEM:

Sawork shopa

PODGORICA

– Vladan

Mićunović novi je direktor

TelevizijeCrneGore, odlu-

čila je generalna direktori-

ca Javnog servisaAndrija-

naKadija.

– Ocijenila samda bi Miću-

novićev dolazak bio važan

za našumedijsku kuću u

ovom trenutku. On je novinar

sa kredibilitetom i program

koji je predstavio potpuno

se podudara sa onim što je i

moja vizija i što smatramda

Javnom servisu treba – kazala

je Kadija u izjavi za Pobjedu.

Kako je navela, Mićunović je

u programu koji je predstavio

naglasio da će učiniti sve da

se beskompromisno bori da

TVCG poštuje sve profesional-

ne standarde.

– Mićunović ima iskustvo sa

Javnim servisom, nekada je

ovdje radio i ljudi koji su sara-

đivali sa njimpamte ga kao

osobu sa kojom je tadašnji

desk bio najorganizovaniji.

Profesionalac je i vjerujemda

samdonijela pravu odluku –

rekla je Kadija.

Podsjetila je da je Mićunović

karijeru počeo u Radiju Crne

Gore, te da je bio zaposlen

u Pobjedi i Vijestima, i novi-

nama i televiziji, poslije čega

je bio v.d. direktora Instituta

za medije. Ove reference ga,

kako je ocijenila Kadija, čine

„čovjekom koji ima velikog

iskustva umedijima“.

Mićunović je Pobjedi juče

kazao da Televizija Crne Gore

ima veliki potencijal.

– Još je prerano da komenta-

rišem, ali smatramda zajedno

sa ljudima koji rade u TVCG

možemo da postignemo da

Javni servis bude ono što i

predstavlja u demokratskim

razvijenimdruštvima – kazao

je Mićunović.

On je naveo da će tek kada i

zvanično dođe na to radno

mjesto saznati sa kakvim se

izazovima bori, ali naglašava

da će se kao rukovodilac tru-

diti da doprinese radu TVCG

najbolje štomože.

Kriza u RTCG traje duže vri-

jeme, a nakon što je umartu

izabrana za generalnu direk-

toricu ove kuće Kadija je naja-

vila da će ojačati programsku

šemu i vratiti povjerenje gra-

đana.

K. J.

i

je u

vima

AndrijanaKadija

Ustavni sud usvojio žalbe Akcije za ljudska prava u slučaju

torture nad Vukčevićem i Baraninom

U Baru uhapšena bezbjednosno interesantna osoba

Tužilaštvo nije obezbijedilo

djelotvornu istragu

Marstijepović u kući krio oružje,

zaplijenjenmu i „maserati“

PODGORICA

-Ustavni sud

juče jena sjednici vijeća jed-

noglasnousvojioustavne

žalbekoje je zbognedjelo-

tvorne istragepolicijske tor-

turenadBranimiromVukče-

vićemiMomčilom

BaraninomuUlici zlatara

24. oktobra 2015. podnijela

Akcija za ljudskaprava.

Direktorica NVO Akcija za

ljudska prava Tea Gorjanc-

Prelević kazala je da je ovakva

odluka od istorijskog značaja

za zaštitu ljudskih prava u Cr-

noj Gori.

- Ustavni sud je prvi put utvr-

dio kršenje ustavne zabrane

torture zbog nedjelotvorno

vođene istragepolicijskog zlo-

stavljanja. Očekujemo da iste

odluke, koje mogu da povrate

kredibilitet Ustavnog suda,

uslijede ipoustavnimžalbama

podnijetimzaMiloradaMarti-

novića i Tufika Softića u koji-

ma državno tužilaštvo takođe

nijedosegloevropski standard

istrage policijske torture, od-

nosno pokušaja ubistva novi-

nara. Današnje odluke Ustav-

nog suda treba da budu povod

za temeljnu reformu rada i dr-

žavnog tužilaštva i policije –

istakla jeGorjanc-Prelević.

Akcija za ljudska prava je pod-

nijela ustavne žalbe za Vukče-

vića i Baranina, žrtve policij-

ske torture u Ulici zlatara u

Podgorici kada su „razbijani“

protestiDemokratskog fronta.

Kako su kazali, državno tuži-

laštvo nije obezbijedilo djelo-

tvornu istragu, a nijedan izvr-

šilac nije identifikovan ni 15

mjeseci kasnije.

–OdUstavnog suda se traži da

utvrdi kršenje ljudskog prava

na zabranu mučenja i naredi

sprovođenje istrage u skladu s

evropskim standardima. HRA

ovimustavnimžalbamaskreće

pažnju na odgovornost držav-

nog tužilaštva za sprovođenje

djelotvorne istrage policijske

torture, s jedne strane, i na

dužnost policijeda sarađuje sa

državnim tužiocem, sa druge

–navodiseusaopštenjuAkcije

za ljudska prava.

Dodaje se da u ovom slučaju,

kao i u slučajupolicijske tortu-

re nadMiloradomMartinovi-

ćem, državni organi nijesu

sproveli istragu u skladu s

evropskim standardima, jer

nijesu efikasno preduzeli sve

razumne korake za otkrivanje

počinilaca.

U žalbama se tvrdi da istraga

nije bila djelotvorna, jer nije

bila nezavisna, nepristrasna,

temeljita, hitna, niti su žrtve

zlostavljanja bile odgovaraju-

će uključene u istragu, suprot-

no Evropskoj konvenciji o

ljudskimpravima.

- Istraga nije bila nezavisna jer

jeOsnovno državno tužilaštvo

u Podgorici delegiralo identi-

fikaciju izvršilaca istom orga-

nučiji supripadnici zlostavlja-

li. Sve i da su isključivo

pripadnici Specijalne antite-

rorističke jedinice bili odgo-

vorni za zlostavljanje, opet su

oni podređeni istom lancu ko-

mande – vrhu Uprave policije

– kao i policajci kojima je bilo

prepuštenodaidentifikujupo-

činioce, pa tako nije obezbije-

đena nezavisna istraga u skla-

du s evropskim standardima

–navode izHRA.

Ističu da istraga nije bila te-

meljna jer tužilaštvo nije pre-

duzelo sve razumne korake da

obezbijedi dokaze u toj istrazi.

-Naprimjer, iakosupodnosio-

ci žalbe ODT dali detaljne

iskaze, u kojima su opisali uni-

forme policajaca, njihovu lo-

kaciju, vozila i saopštili da su

ovi s njima i razgovarali, tj. da

su im se policajci nekoliko pu-

taobratili, tužilaštvonije spro-

velo radnje prepoznavanja

policajaca niti njihovog suo-

čavanja, niti je ispitivalo pri-

padnike Specijalne antiterori-

stičke jedinice, koji su, prema

navodima oštećenih, pretež-

no učestvovali u zlostavljanju

- saopštili su iz Akcije za ljud-

ska prava.

C.H.

PODGORICA/BAR

–Petar

Marstijepović izBara, zako-

jeg se sumnjada jebliskopo-

vezan sapojedinimpripad-

nicimaorganizovanih

kriminalnihgrupa, uhapšen

je juče, jer jepolicijaunjego-

voj kući pronašla lovačku

pušku imuniciju.

Pretresompolicijajezaplijeni-

la i vozilo ,,maserati“ i motor

,,jamaha“.

Marstijepoviću se na teret

stavlja da je počinio krivično

djelo nedozvoljeno držanje

oružja i eksplozivnihmaterija.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, oni supostupajućipoope-

rativnimpodacima, u saradnji

sa Osnovnim državnim tuži-

laštvomu Baru, pretresli kuću

u kojoj boravi Marstijepović i

pronašlilovačkupuškuimuni-

ciju, optički nišan i većukoliči-

nupuščanemunicije.

Oduzeto oružje i predmeti bi-

ćeupućeniuForenzičkicentar

radi vještačenja. Odogađaju je

obaviješten državni tužilac u

ODT u Baru, koji je naložio da

se Marstijepović uhapsi zbog

osnovane sumnje da je počini-

lokrivičnodjelonedozvoljeno

držanje oružja i eksplozivnih

materija.

M.L.

PODGORICA

– Stan na sedmom spratu zgra-

de na Bulevaru Save Kovačevića 13 uništen je

u požaru, koji je izbio sinoć nešto prije 22 sata.

U požaru niko nije povrijeđen, ali je pričinjena

veća materijalna šteta. Vlasnik stana je prive-

den zbog sumnje da je izazvao požar, ali će se

istragomutvrditi tačan uzrok.

Kako su nam kazali stanari zgrade, vlasnik

stana je L.T. Tvrde da su slutili da će se ovako

nešto dogoditi s obziromda su vlasnika u

posljednja tri mjeseca nekoliko puta prijavlji-

vali policiji, po više osnova.

– Glasno je puštaomuziku, vikao, a nedavno

je napao i radnicu obližnjeg lokala – kazao

je stanar ove zgrade čiji identitet je poznat

redakciji.

A. G.

Izgorio stan

ZgradaUstavnog suda

ILUSTRACIJA